Åresberetning fra styret 2009

For styrets sammensetning se menyen til venstre, under Styret.

I 2009 er det avholdt 7 styremøter, i tillegg til julemøte og årsmøte. Det er også avholdt et ekstraordinært årsmøte i forbindelse med det planlagte kystkultursenteres i Obrestad havn.

Ved årsskiftet hadde kystlaget 156 medlemmer, som er en økning på 8 dette året.

Videre har 2009 vært nok et år med stor aktivitet på mange områder.

Arrangementer

Året 2009 var Landsmøteår for Forbundet Kysten. Dette ble avholdt på Ørlandet hotell i tiden 17-19 april. Her var Jæren kystlag representert med lederen.

  • Den 29-31 arrangerte Fylkeskystlaget fylkestreff i Rekefjord der Hådyret kystlag var vertskap. Her var det bare 2 medlemmer fra vårt kystlag som var med.
  • Søndag 14 juni var vi med Jærmuseet på Redningsmuseet i Varden. Det er et årlig arrangement som kystlaget er med på, der redningssaken langs Jæren i eldre tid står i fokus. Det er bestemt å ha et større arrangement hver femte år, 2009 var et slikt år. Da var redningshelikopter fra Sola ute og demonstrerte en redningsaksjon, hvor de hentet folk opp fra sjøen. Det ble og vist frem en Amfibiebil som var hentet hit fra Lista, der de besøkende fikk komme inn i bilen og studere den.
  • Jonsokaften i Obrestad den 23 juni 2009 var kan hende den best bersøkte noen sinne i kystlagets historie. Skulle vi anslå besøkstall måtte det bli mellom 800 til 1000 personer.
  • 26 juni stilte kystlaget opp med ca 20 mann og hjalp til når Hå gamle prestegard arrangerte Vamp-konsert på Obrestad fyr.
  • Lørdag 27 juni var vi representert på Fiskeriets Dag i Egersund der vi demostrerte en gammel Reperbane, samt gammelt redningsutstyr fra Refve og noen motorer.
  • Onsdag 8 juli stilte vi opp for Hå kulturtorg i Obrestad havn der vi gikk turer med båtene.
  • Torsdag 30 juli var tre av kystlaget medlemmer på Grødaland Bygdemuseum der de drev med bøting av fiskegarn.
  • 30 August var vi med på Teknikkens dag på Jærmuseet. Og samtidig var vi også med 4H på Grødaland der vi drev på med noe tauarbeid, spleising, knop og stikk.
  • Den 17 september var vi invitert til Kormt kystlag på Karmøy i forbindelse med åpningen av Gloppenhuset som laget hadde fått kjøpt av Karmøy kommune.
  • 6-8 november var Forbundet KYSTEN’s landdstyre i Egersund der vi hadde et felles styremøte med Egersund kystforening, Hådyret kystlag og Jæren kystlag i forbindelse med Kystens landsstevne som skal avholdes i Egersund i 2011

Til slutt vil vi takke alle medlemmene for nok et godt år for kystlaget, og med ønske om at aktiviteten kan fortsette i 2010.

Kursaktiviteten

Kystlaget har i denne perioden gjennomført 2 kurs i Båtførerprøven, hvor til sammen 21 deltakere gikk opp til prøven. Kursene ble avholdt i kystlaget lokaler på Obrestad fyr.

Båtbygging

Aktiviteten i denne delen av virksomheten har også denne perioden vært god. Færingen som er bygget i lekretre er så godt som ferdig. Færingen som skal loddes ut på St. Hans er vi godt i gang med og vil bli ferdig like over påske.

Den åpne motorsnekka er det skiftet ut mesteparten av sømmene under vannlinjen. Motoren har vært ute og pusset opp og er nå på plass i båten igjen. Arbidet med å legge ny dørk er påbegynt, og det skal bygges en liten hytte framme på båten.

Ellers har vi hatt en del kostnader på gavlabåten, det er det blant annet skifta ut et kjølbord, det er og kjøpt ny startmotor og ny dynamo til båten.

Økonomi

Året 2009 gir et underskudd på kr 15.991.- og vi har pr 31.12.09 et bankinnskudd på kr 80.258.-. Selvom året 2009 for kystlaget er et såkalt «mellomår» har laget likevel greid å fremskaffe inntekter på i alt kr 166.108,-.

Hovedgrunnen til at laget allikevel viser et underskudd skyldes utarbeidelse og trykking av prospekt for bruk i markedsføring av nytt kystkultursenter. I tillegg er det gjennomført en 10 års markering for kystlaget, og investert i en ny prosjektør pluss ytterlige verktøyinnkjøp.

Det er aktivert utgifter på kr 7.889.- vedrørende båtbygg som vil gi inntektsuttelling i 2010.

Obrestad 24. februar 2010

Olav Obrestad
Leder
 Sjur Idsal
Nestleder
 Anders Haver
Sekretær
 Bjørn Ådne Norland
Kasserer
 Eirik Flåten
Styremedlem
 
error: Content is protected !!