Kystlagets 10 års markering fant sted fredag 3. april 2009

Olav kjenner kursen
Olav peker og viser kursen videre

Tale før maten – ved Anders Haver

Det er ikke vanlig skikk at det blir holdt tale før maten blir servert. Men som i tittelen på forbundets jubileums bok, hvor medlemmene blir benevnt som ”uryddige individualister”, som er ett vanskelig ord, som vi her i området har forandret til ”Jærbuer”, så er det ikke alltid vi følger skikk og bruk, men heller gjør det på vår måte.

Jæren Kystlag ble stiftet i forrige århundre, for ikke å si i forrige årtusen. Ut fra dette, kan det virke som ett gammelt kystlag, men i dag markerer vi at laget er 10 år. Gjennom disse 10 årene har kystlaget vokst fra de 23 personene som meldte seg inn på stiftelsesmøtet på Hå gamle prestegard den15 februar 1999 til ca. 150 medlemmer i dag.

Alt på stiftelsesmøtet ble det bestemt at laget skulle melde seg inn i Forbundet Kysten og arbeide etter deres formål med å ”fremme arbeidet for vern og bruk av gamle båter og ta vare på norsk kystkultur”. I tillegg har og kysthistorien fått en plass i kystlaget.

Hva har Jæren Kystlag fått til gjennom disse årene, som er verdt å markere?.

Sjur kom tidlig med i laget og som båtbygger ble det naturlig at han stod i spissen for dette. Han har kjørt en del kurs i dette med restaurering og bevaring av båter og ikke minst bygging av nye båter, som er i kystlagets eie eller blitt loddet ut til inntekt til kystlaget. I dag er det en god gjeng med stor kompetanse innen båtbygging som holder til på Sør-Reime.

Eimund som var en av de 23, er maskinsjefen i laget. Han disponerer Kyst-laget`s store samling av motorer som han etter stor innsats har fått nytt liv i, og gladelig starter opp på arrangementer hvor Kystlaget deltar.

Anders var og en av de 23, har stort sett rotet og gravd i historien. De første årene ”lå han på været” men har senere skrevet noe historiske hefter og en bok. Denne boken om ”Ingermanland” var og årsaken til at giggen kom i Hå kommune`s eie. Under arbeidet med denne fikk han kjenskap til at Stavanger kommune ville avhende den. Han gikk da til Olav som straks tok kontakt med ordfører Mjåtveit og vips så var båten (giggen) i Hå kommunes eie. Når den nå får ett eget museumsbygg på Kvassheim fyr, vil den bli ett viktig element til kystkulturen i Hå.

Det er mange flere som skulle vært nevnt men kvelden er for kort for dette.

Jæren Kystlag er som navnet sier ett kystlag for hele Jæren. Så da Kystverket rev det gamle ”Dagmerket” på Reve i 1994 og ikke hadde midler til å sette opp nytt, ble Kystlaget kontaktet av Thore Refve. Kystlaget, ved Olav, tok da kontakt med tidligere miljøvernsjef Egil Tofte i Hå kommune, som var ett unikum angående støtteordninger til slike prosjekt. Sammen med Klepp Kommune, Thore Refve, Klepp Historielag, Jæren Kystlag og representanter for grunneieren ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å få gjenreist dagmerket. Den 25 august 2004 kunne ordfører Lea klippe snoren for det nye dagmerket som er bygget i rustfritt stål og vil bli stående i 150 år til.

Det første arrangementet som Jæren Kystlag deltok i var på Forbundet Kysten`s landsstevne som Egersund Kystforening arrangerte. Dette ble avviklet i tiden 27-30 juli 2000. Jæren Kystlag stilte da ett mannskap som var medhjelpere under avviklingen av dette. Nå har Jæren Kystlag fått forespørsel om laget vil arrangere Forbundet Kysten`s landsstevne i 2011. Da vi ikke har mulighet til å avvikle ett så stort arrangement på Jæren har laget invitert Egersund Kyst-forening og Haadyret Kystlag til å arrangere dette som ett samarbeidsprosjekt. Dette er nå under avklaring, men det ser svært positivt ut pr. i dag.

Jæren Kystlag arrangerte St. Hans feiring i Obrestad havn allerede i 1999. Etter det er dette blitt en årlig tradisjon med stadig større oppslutning fra både Hå og tilstøtende kommuner.

Samarbeidet med andre lag og organisasjoner har hele tiden vært svært godt. Jæren Kystlags motto har vært at: ”me seie ikkje nei, viss me kan seia ja”. Her kan nevnes Jærmuseet, Hå gamle prestegard, Hå Historie og Ættesogelag, Klepp Historielag, Refve redningsstasjon og ikke minst Hå og Klepp kommuner. Flere skulle vært nevnt men i fare for å glemme noen stopper jeg her.

Som nevnt så har Jæren Kystlag egne arrangementer, men deltar og i en rekke andre enten som støtte eller som samarbeidspartner. Til sommeren vil det bli en større markering ved Redningsmuseet i Varden. Til dette er det bruk for en del medlemmer under avviklingen av arrangementet. Ved tidligere arrangementer har mange medlemmer stillet velvillig opp og gjort en kjempejobb. Det ville vært helt umulig å delta på slike arrangement uten denne velviljen. Styret vil derfor bruke denne anledningen til å takke alle som stiler opp på dugnadene.

Tusen takk.


Litt historikk – ved Anders Haver

Ideen om å starte ett Kystlag på Jæren ble klekket ut på kulturkontoret i Hå kommune. Avdelingsleder Tobias Skretting og miljøvernsjef Egil S. Tofte må nok dele skylden for dette. Høsten 1998 var de klar for å kontakte noen som de mente kunne være interesserte i at ett kystlag ble etablert i Hå og på Jæren. De tok kontakt med Eivind Holmane, Oddvar T. Høyland og Olav O. Obrestad. Disse 3 dannet da ett interimstyre sammen med Egil S. Tofte og Tobias Skretting, som var sekretær i gruppen. Interimstyret avholdt tre møter hvor alt ble lagt til rette for ett stiftelsesmøte på Hå gamle prestegard den 15 feb. 1999. Møtet som var annonsert i Dalane Tidende, Jærbladet, Stavanger Aftenblad og Jær-radioen samlet en gruppe på 30 interesserte. Møteleder orienterte litt om Forbundet Kysten og formålet med lokale kystlag, som er at kystlaget skal fremme arbeidet for vern og bruk av gamle båter og ta vare på norsk kystkultur, i samsvar med formålsparagrafen til Forbundet Kysten.

Det ble besluttet at navnet på det nystiftede laget skulle være Jæren Kystlag. Videre ble det besluttet å melde det nystiftede laget inn Forbundet Kysten. Interimstyrets forslag til vedtekter ble vedtatt. Disse bygger på Forbundet Kysten`s mønstervedtekter. Deretter ble det foretatt valg av nytt styre.

Som første leder av det nystiftede Jæren Kystlag ble Olav O. Obrestad valgt. Nestleder ble Eimund Steinnes. Deretter var det valg av tre styremedlemmer, disse ble valgt: Oddvar T. Høyland, Eivind Holmane og Irene Stensø. Som varamedlemmer ble Oddvar Varhaug, Elling Hodne og Sverre Varhaug valgt. Til revisor ble Louis Messmer valgt. Alle valg og beslutninger var enstemmig.

Av de 30 fremmøtte var det 23 personer som meldte seg inn som medlemmer. Medlemsutviklingen har vært jevnt stigende i alle år og er pr. dags dato ca. 150.

1999…………………52 medlemmer

2000…………………66 medlemmer

2001…………………72 medlemmer

2002…………………89 medlemmer

2003…………………92 medlemmer

2004………………..103 medlemmer

2005………………..118 medlemmer

2006………………..125 medlemmer

2007………………..134 medlemmer

2008………………..146 medlemmer

2009………………..148 medlemmer


Om Jæren Kystlags leder gjennom 10 år – ved Anders Haver

Olav i kjent profil

Olav var en av de tre som ble kontaktet da Jæren Kystlag ble etablert i 1999. Han satt og i interimstyret som la alt til rette for stiftingen av Jæren Kystlag. Etter stiftingen ble han valgt til leder for Jæren Kystlag og har nå hatt det vervet i 10 år. På årsmøtet i kveld ble han gjenvalgt for ett år og har dermed begynt på den neste 10 års perioden. Hva Kystlaget hadde vært uten Olav som leder kan vi berre spekulere om, men at han har vært den drivende og samlende lederen som ett lag av ”uryddige individualister” trenger, vil helt sikkert alle medlemmene slutte seg til. Under hans ledelse har Jæren Kystlag vokst til det nest største i Rogaland og har en sunn økonomi. Han er og drivkraften for å få bygget ett kystkultursenter i Obrestad havn. Dette er ett sårt savnet bygg hvor Kystlaget kan få samle en del av aktivitetene og verdier som nå er lagret over halve Jæren.

Vi sier alle i kveld, tusen takk for det du har gjort i disse 10 årene og ønsker deg lykke til i de neste 10.

Tusen takk

error: Content is protected !!